V-hybri(d)-ssae

Glazing on terracotta

cm 35x4x35